Οικονομικός Απολογισμός 2016

Οικονομικός Απολογισμός
ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016)
Της Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων ΠΥΒΑ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,00
ΕΣΟΔΑ  
Συνδρομές Μελών 3.476,00
Οικονομικές Ενισχύσεις 560,00
Συμμετοχές σε Εκδηλώσεις - Δράσεις 8.620,30
Τόκοι Καταθέσεων 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 12.656,30
   
ΔΑΠΑΝΕΣ  
Ενοίκια Ακινήτων 0,00
Κοινόχρηστα 0,00
Λογαριασμοί Κοινής Οφέλειας 0,00
Έξοδα Εκδηλώσεων - Δράσεων 6.727,83
Συμμετοχή Μελών σε Δράσεις ΓΕ 0,00
Συμμετοχή Μελών σε Εκπαιδεύσεις ΣΕΠ 70,00
Αγορές Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων 0,00
Αγορές Υλικού και Εξοπλισμού Δράσεων 1.576,79
Επισκευές και Συντηρήσεις Υλικού και Εξοπλισμού 64,00
Επισκευές και Συντηρήσεις Ακινήτων 259,97
Αμοιβές Τρίτων 0,00
Τραπεζικά Έξοδα 0,00
Φόροι Τόκων 0,00
Λοιπά Έξοδα 898,11
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 9.596,70
   
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  
Απογραφή Μελών -1.824,00
Οικονομική Ενίσχυση 0,00
Συμμετοχή σε Δράση -1.798,00
Χορηγίες - Δωρεές 0,00
Επιστροφή Μεριδίων Απογραφής 0,00
Επιστροφή Αναλογίας Μισθωμάτων 0,00
Άλλο 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ -3.622,00
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ  
Χρέωση 2.420,33
Πίστωση 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 2.420,33
   
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.857,93
Ταμείου 1.857,93
Τράπεζας 0,00

Επικοινωνία

  • Email proskopoipyva@peda.gr
  • Τηλέφωνο +030 694 5233 054
  • Διεύθυνση Δ. Αλεξάτου (πρώην Σύμης) & Αλκής, 13451, Αγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Top